Kjøpsvilkår

Vilkår for kursprogrammer, medlemskap og andre tjenester for Smart Organisering & Design  AS

Det er enkelt, sikkert og fritt for ubehagelige overraskelser ved kjøp av våre tjenester. 

Det vil alltid gjelde 14 dagers åpent kjøp. Under finner du fullstendige kjøpsvilkår.

Angrefrist og garanti
Vi tilbyr 14 dagers åpent kjøp fra kjøpsdato.

Partene
Selger er Smart Organisering & Design AS, Hansemyrveien 6, 0880 Oslo. E-post: [email protected],  Org.nr: 915.189.962 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betaling
Betaling skjer enten via Bank-/Kredittkort. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vipps løsning og/ eller vår verdensledende samarbeidspartnere Stripe og PayPal. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Salg til mindreårige
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

Levering
Ved kjøp av kurs- medlemsportal Masterclass vil kjøper få tilgang  umiddelbart etter at bestillingen er lagt inn. Levering er skjedd når kjøperen, får tilgang til kurs-/ medlemsportal. Frist for ombooking og avbestilling vil være 14 dager fra kjøpsdato.

Angrerett
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. 
Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av digitale kurs, vil angrefristen løpe fra dagen etter tilgangen er mottatt.
  • Selges et medlemskap, løper fristen fra dagen etter tilgang ble gitt.
  • Ved kjøp av fysiske kurs, vil angrefristen løpe etter første møte.

Mangel ved tjenesten
Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet. Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. "Avlysning og utsettelse" og "Mangel ved tjenesten". Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Opphavsrett
Opphavsrett © Smart Organisering & Design. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på våre nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av portalens innhold
Du kjøper tilgang til portalens innhold i din kursperiode - som p.t. er enten mnd. eller med 1 år fra kjøpsdato. Produktet er beskyttet av opphavsrett.

NB: Produktet er kun gitt for personlig bruk, og for en bruker. Ingen deler av programmet kan deles med noen, inkludert login til kurssidene.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert.

Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven tillater det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Dette er et individuelt program. Ved registrering vil du motta et brukernavn, passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i kurssportalen.

Avmelding

Hvis du ønsker å melde deg ut av medlemsskapet kan du gjøre det i Innstillinger på profilen din i medlemsportalen. I øvre høyre hjørne trykker du på Faktureringsinfo. Der inne  finner du dine Aktive Abonnementer hvor du kan Avbryte abonnementet ditt ved å trykke på de tre små prikkene. 
Hvis du betaler med Vipps kan du enkelt styre abonnementet ditt inne i Vipps appen. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved gå inn på Faste betalinger, så Abonnement og Avslutt abonnementet.
(https://www.vipps.no/produkter-og-tjenester/bedrift/faste-betalinger/faste-betalinger/overblikk-vipps-faste-betalinger/)

Ved spørsmål om avmelding, kontakt [email protected] .

Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurs. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon du måtte dele.

Du står fritt til å dele dine personlige resultater fra våre kurs. 

Sikkerhet og Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Vi garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall kundeservice på [email protected]

Ansvarsbegrensing
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette produktet aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for sin egen fremgang og resultater fra deltakelse. Vi tilbyr ingen garantier om resultater. 

Avlysing og utsettelse
Smart Organisering & Design forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette planlagte økter/ programmet som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning fra vår side vil kursdeltakeren få refundert kursavgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar. Du fraskriver selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå, eller ved eventuelle krav som oppstår fra noen avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting
I tilfelle at det oppstår en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være internt i selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen
Medlemskapet gjelder for en deltaker og det forutsettes at login info ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Smart Organisering & Design AS kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur
Er Smart Organisering & Design forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Sterk Sammen fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

Adresser og kontaktpersoner for Smart Organisering & Design AS er som følger:
E-post: [email protected]  Adresse: Smart Organisering & Design AS, Hansemyrveien 6, 0880 Oslo.

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.